Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

Πολιτική περί ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας - SFDR

Εναρμόνιση με πρόνοιες του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

wealth eco

1. Εισαγωγή

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «ο Κανονισμός Γνωστοποίησης») διέπει τις απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, την εξέταση των αρνητικών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και την κοινοποίηση περιβαλλοντικών κοινωνικών και διακυβερνητικών πληροφοριών και πληροφοριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

Η Εταιρία, κατά τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Καταχωρισμένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ)), εμπίπτει στην έννοια του συμμετέχοντος στις χρηματοπιστωτικές αγορές με βάση τον Κανονισμό Γνωστοποίησης και, ως εκ τούτου, έχει τις σχετικές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτόν και περιγράφονται στην παρούσα Γνωστοποίηση.

Γενικότερα, η Εταιρία παρακολουθεί στενά τις συνεχείς εξελίξεις στο μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο και προσαρμόζει κατάλληλα την επενδυτική της πολιτική και προϊόντα, ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, αλλά και στο αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαρακτηριστικά και στόχους αειφόρων επενδύσεων.

 

2. Ορισμοί

  • Αειφόρος επένδυση (ή Βιώσιμη επένδυση):
    Επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικού στόχου, η οποία μετριέται με βασικούς δείκτες αποδοτικότητας των πόρων ως προς τη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, ως προς την παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα η οποία συμβάλλει σε επίτευξη κοινωνικού στόχου, όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά κανέναν από αυτούς τους στόχους, ενώ οι εταιρείες αποδέκτες των επενδύσεων ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, ιδίως ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση.

  • Κίνδυνος Βιωσιμότητας:
    Γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.

  • Παράγοντες Αειφορίας:
    Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

3. Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Γνωστοποίησης

Διευκρινίζεται ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουν ενσωματωθεί κίνδυνοι βιωσιμότητας σε επενδυτικές αποφάσεις, ούτε έχουν ληφθεί υπόψη αρνητικές επιπτώσεις βιωσιμότητας ή/και έχουν κοινοποιηθεί περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες όπως επίσης και πληροφορίες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Γνωστοποίησης.

Όσον αφορά περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς στόχους, η Εταιρεία και τα ταμεία υπό τη διαχείρισή της επένδυσαν σε [μετοχικούς τίτλους, μέσα χρηματαγοράς τίτλους σταθερού εισοδήματος και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια] , χωρίς επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Η Εταιρεία, επομένως, όπως έχουν τα πράγματα, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει αξιόπιστα εάν αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα προωθούν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας ή εάν οι υποκείμενες επενδύσεις ακολουθούν πολιτικές χρηστής διακυβέρνησης. Καθώς γίνονται διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα από τα υποκείμενα ιδρύματα, στο μέλλον, και ιδίως μετά την υιοθέτηση και θέση σε ισχύ του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“SFDR RTS”) από την Επιτροπή, η οποία προς το παρόν έχει αναβληθεί για τον Ιανουάριο 2022, η Εταιρεία θα επανεκτιμήσει αυτή τη θέση.

Επιπλέον, οι επενδύσεις από την Εταιρεία δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια ταξινόμησης της ΕΕ βάσει του Κανονισμού Ταξινόμησης 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.

Εάν στο μέλλον αποφασιστεί όπως ενσωματωθούν οι εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητα στην επενδυτική ανάλυση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Γνωστοποίησης, αυτή η Γνωστοποίηση θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.

 

4. Δημοσιοποιήσεις

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι προ-συμβατικές γνωστοποιήσεις, συγκεκριμένα το Ενημερωτικό Δελτίο των υπό διαχείριση επενδυτικών ταμείων και το ‘Έντυπο KIID, είναι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Γνωστοποίησης. Τα παραπάνω έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.wealthfs.com.cy/gr.