Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

about.jpg

Διοικητικό συμβούλιο

 

Η εταιρία διαχείρισης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη:

 • Ιωάννης Ηλιόπουλος- Διευθυντής Επενδύσεων (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Γεώργιος Σαμς – Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Γεώργιος Σπαής- Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αναστάσιος Κανελλόπουλος – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αθανάσιος Κοντονίκας - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μάρκος Μαργαρίτης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Φιλιππόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας Διαχείρισης ασκείται από τον Διευθυντή Επενδύσεων Κο. Ιωάννη Ηλιόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο. Γέωργιο Σαμς , τον Διευθυντή  Διαχείρισης Κινδύνου Κο Γεώργιο Σπαή και τον κο Αναστάσιο Κανελλόπουλο Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

 

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες στο χώρο με πολυετή θητεία στις μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού:

 • Κωνσταντίνος Βουργάνας
 • Ιωάννης Ηλιόπουλος
 • Αθανάσιος Κοντονίκας
 • Παναγιώτης Πουλής
 • Φάνης Μυλωνάς