Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

oee-short-description.jpg

Καταχωρισμένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ)

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

Τον Ιούλιο του 2018, η Κύπρος αναβάθμισε περαιτέρω το νομοθετικό της πλαίσιο αντανακλώντας τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις της αγοράς και εισάγοντας ένα νέο προϊόν που ονομάζεται Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), το οποίο προσφέρει νέες ευκαιρίες για γρήγορη και οικονομικά αποδοτική σύσταση επενδυτικών ταμείων.

Ευέλικτο και δυναμικό νομικό πλαίσιο

Ο Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) μπορεί να συσταθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα υπόκειται στην έγκριση ή/και την εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής της ΕΚΚ και θα επωφεληθεί από τη διαρθρωτική ευελιξία που εφαρμόζεται και στους άλλους τύπους επενδυτικών κεφαλαίων Κύπρου.

Η διαχείριση του ΚΟΕΕ θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο ΔΟΕΕ (Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) και ως εκ τούτου θα υπόκειται έμμεσα στο καθεστώς του ΔΟΕΕ. Ο κανονισμός ΔΟΕΕ θα ισχύει πλήρως με τη σχετική προστασία των επενδυτών και αυτό το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο θα επωφεληθεί από το διαβατήριο μάρκετινγκ που χορηγήθηκε στον ΔΟΕΕ. Ο ΚΟΕΕ θα πρέπει να μπορεί να υιοθετεί οποιαδήποτε στρατηγική κεφαλαίων, να επενδύει σε οποιαδήποτε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και , υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών του στοιχείων. Η διάθεση των μεριδίων του ΚΟΕΕ μπορεί να ξεκινήσει μόλις ο ΚΟΕΕ εγγραφεί επιτυχώς στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

Ένας ΚΟΕΕ απευθύνεται αποκλειστικά σε καλά ενημερωμένους επενδυτές ή/και επαγγελματίες επενδυτές, δεν είναι δυνατό να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Επιπλέον, ένας ΚΟΕΕ πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον EUR500.000, τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου έτους από την ίδρυσή του.

Νομικές Μορφές

Ο ΚΟΕΕ μπορεί να λάβει τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (VCIC)
 • Εταιρεία Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου (FCIC)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Κοινό Ταμείο

Ένας ΚΟΕΕ μπορεί επίσης να λειτουργεί ως δομή Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα (ΥΠΟ κεφάλαια).

Θεματοφύλακας

Οι επιλέξιμοι θεματοφύλακες για ένα ΚΟΕΕ περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπό προληπτική ρύθμιση και εποπτεία και αναγνωρίζονται από το κράτος μέλος ως επιλέξιμοι για να διοριστούν θεματοφύλακες.

Ο διορισμός Θεματοφύλακα για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟΕΕ είναι υποχρεωτικός για όλους τους τύπους ΚΟΕΕ.

Πλεονεκτήματα

 • Οικονομικά αποδοτικό όχημα
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ότου μετατραπεί σε ΟΕΕ
 • Δεν απαιτείται ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου, αλλά απαιτείται ελάχιστη επένδυση
 • Μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου
 • Οι ΚΟΕΕ μπορούν να δημιουργηθούν ως ταμεία ομπρέλα με πολλαπλά τμήματα, επιτρέποντας τη διαχείριση διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων
 • Χωρίς επενδυτικούς περιορισμούς (εκτός από τη σύσταση ως αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς ή Αμοιβαία Κεφάλαια Προέλευσης Δανείου)
 • Ο ΚΟΕΕ μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό επενδυτών
 • Κανένας περιορισμός για τα διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία
 • Καμία φορολογία υπεραξίας
 • Δικαιώματα διαβατηρίου για διανομή κεφαλαίων εντός της ΕΕ
 • Εποπτεία σε επίπεδο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τους ΚΟΕΕ