Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

wealth-bond-fund.jpg

Wealth Fund VCIC PLC

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: Wealth Global Bond Fund

Κατηγορία:

ISIN:

Ομολογιακό Fixed Income Α/Κ

CYF000000747

Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 10/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Wealth Fund Variable Capital Investment Company Plc»
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 19/06/2017
Επενδυτικός κίνδυνος: 3 από 7
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark): Barclays Global Aggregate Index

 

Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τόκους και κεφαλαιακά κέρδη από υπεραξία κυρίως μεσομακροπρόθεσμων ομολόγων με γεωγραφική και κλαδική διασπορά, αναλαμβάνοντας μέτριο έως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (επενδυτικός ορίζοντας 2-3 ετών τουλάχιστον), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν κέρδη από εισόδημα, αλλά και υπεραξία κρατικών και εταιρικών ομολόγων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μετρίου έως υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

 

Προηγούμενες Επιδόσεις

Δεν διατίθενται