Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

funds.jpg

Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα μερίδια Α/Κ της Wealth Fund Services διατίθενται από τα γραφεία της. Η Εταιρία δύναται επίσης να διαθέτει τα μερίδια Α/Κ που διαχειρίζεται και σε άλλο κράτος (π.χ. στην Ελλάδα) μέσω εξουσιοδοτημένων και πιστοποιημένων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, αντιπροσώπων της.