Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

about.jpg

Διοικητικό συμβούλιο

 

Η εταιρία διαχείρισης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη: 

 • Γεώργιος Σαμς - Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Ιωάννης Ηλιόπουλος - Διευθυντής Επενδύσεων (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αθανάσιος Κοντονίκας - Διευθυντής Επενδύσεων (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Γεώργιος Σπαής - Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αναστάσιος Κανελλόπουλος – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Μάρκος Μαργαρίτης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Φιλιππόπουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης ασκείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Σαμς, τον Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνου κο Γεώργιο Σπαή, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κο Αναστάσιο Κανελλόπουλο, και τους Διευθυντές Επενδύσεων κκ Ιωάννη Ηλιόπουλο και Αθανάσιο Κοντονίκα.

 

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες στο χώρο με πολυετή θητεία στις μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού:

 • Κωνσταντίνος Βουργάνας
 • Ιωάννης Ηλιόπουλος
 • Αθανάσιος Κοντονίκας
 • Παναγιώτης Πουλής
 • Φάνης Μυλωνάς